Դիվանագետների վերապատրաստման դասընթացներ

Դիվանագետների վերապատրաստման դասընթաց (2017թ.)
  Թեմա
ՀՀ արտաքին քաղաքականության որոշ ուղղություններ և խնդիրներ
1 ԼՂ հակամարտության արդի փուլը
2 ՀՀ-ի հարաբերությունները հարևանների հետ
3 Եվրասիական Միություն, ՀՀ-ՌԴ հարաբերությունները, ՀԱՊԿ, ԱՊՀ
4 ՀՀ հարաբերությունները Ամերիկա մայրցամաքի պետությունների հետ
5 ՀՀ հարաբերությունները Եվրոպական Միության և Եվրոպական երկրների հետ
6 ՀՀ-միջազգային կազմակերպություններ հարաբերերությունների արդի խնդիրները
7 ՀՀ հարաբերություններն Մերձավոր Արևելքի պետությունների հետ
8 ՀՀ հարաբերություններն Ասիա-Օվկիանիայի ու Աֆրիկայի պետությունների հետ
9 Ցեղասպանության 100-ամյակ և դրանից հետո
10 Խորհրդարանական դիվանագիտության մարտահրավերները
11 Հայկական սփյուռքի կառուցվածքը և փոփոխության միտումները
12 ՀՀ դիվանագիտական ծառայությունը կարգավորող օրենսդրության ներկա վիճակը
13 Միջազգային իրավունքի որոշ հիմնախնդիրներ
14 ՀՀ արտաքին քաղաքականության ամփոփում
15 Հայ եկեղեցու դերը և գործունեությունը արտերկրում
16 ՀՀ տնտեսական քաղաքականությունը
Գործնական հմտություններ
17 Բանակցային հմտություններ
18 Հանրային դիվանագիտություն
19 Հաղորդակցության հմտություններ
20 Քաղաքական վերլուծություն և դիվանագիտական գրագրություն
21 Լրատվամիջոցների հետ աշխատանք
22 Հոգեբանություն և հաղորդակցություն
23 ՀՀ պետական արարողակարգ և վարվելակերպ
24 Ֆինանսական հաշվետվություններ
25 Հյուպատոսական գործունեությունը և ժամանակակից մարտահրավերները
26 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները դիվանագիտության ոլորտում
«Հյուպատոսական գործունեություն» ծրագրով վերապատրաստման դասընթացի ընթացքում դասավանդվող թեմաներ
Թեման
Հյուպատոսի իրավունքները և պարտականությունները, գործառույթները՝ համաձայն Հյուպատոսական հարաբերությունների մասին Վիեննայի Կոնվենցիայի և «Հյուպատոսական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (տեսական)
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ՝ համակարգչային գիտելիքներ, ներառյալ՝ համակարգչային տեխնիկայից, ծրագրային ապահովումներից, ժամանակակից կապի միջոցներից և նախարարության համակարգում գործող էլեկտրոնային համակարգերից օգտվելու կարողություններ
Քաղաքացիների սպասարկում, ընդունելության կազմակերպում, վարվեցողություն
Տեղեկանքների տրամադրում, փաստաթղթերի պահանջում և փաստաթղթերի իսկության ստուգում
Հյուպատոսական գործունեության մասին տեղեկատվության՝ օրենսդրության, ընթացակարգերի և այլ անհրաժեշտ տեղակատվության հրապարակայնության և հասանելիության ապահովում, ԶԼՄ-ների հետ աշխատանք

ա) Պետական տուրքի հասկացությունը, հաշվարկումը, գանձումը և փոխանցումը պետական բյուջե,

բ) եռամսյակային և տարեկան հյուպատոսական հաշվետվություններ,

գ) խիստ հաշվառման փաստաթղթեր: Դրանց տեսակները, օգտագործումը և հաշվառումը

դ) հյուպատոսական հաշվառում

Հայաստանի Հանրապետությունում հատուկ կացության կարգավիճակի գործերի ձևակերպում
Անձնագրային գործ
Անձնագրային գործ: Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ձեռքբերելու և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը փոփոխելու գործերի ձևակերպում
Զինվորական հաշվառում
Նոտարական գործողություններ, օրենսդրություն
ՀՀ վերադարձի վկայականների տրամադրում
Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցումներ
Հյուպատոսական վավերացում
Հյուպատոսական հաշվառում
Հայաստանի Հանրապետության մուտքի վիզաների ձևակերպում

Դիվանագիտական դպրոցի հրատարակություններ